آموزش نگاشت از درس ریاضی مهندسی توسط دکتر علی یوسفی

آموزش کنترل خطی (کنترل اتوماتیک)در نخبگان شریف قسمت سوم

 

 

نکته و تست الکترونیک مهندس شادکام استاد کانون نخبگان شریف

تدریس مفاهیم اعداد مختلط ازدرس ریاضی یک توسط دکتر یوسفی