دانلود متن درس فیلم های آموزشی آمار و احتمال 

آموزش مبانی ، تعاریف ،جداول و نمودارهای آماری درس آمارواحتمال توسط نخبگان شریف

 

آموزش درس متغیرهای تصادفی از درس آمار و احتمال توسط نخبگان شریف 

 

آموزش ضریب همبستگی از درس آمارواحتمال توسط نخبگان شریف

 

آموزش واریانس ، قضایا و مثالهای مربوط به آن توسط نخبگان شریف