دانلود متن درس فیلم های آموزشی ریاضی عمومی ۲

آموزش توابع برداری ازدرس ریاضی عمومی ۲ توسط نخبگان شریف

فیلم آموزشی انتگرال دو گانه توسط کانون نخبگان شریف

 

آموزش انتگرال سه گانه توسط استاد یوسفی (قسمت اول)

 

آموزش انتگرال سه گانه توسط استاد یوسفی (قسمت دوم)

 

آموزش انتگرال سه گانه توسط استاد یوسفی (قسمت سوم)