دانلود متن درس فیلم های آموزشی ریاضی مهندسی

آموزش مفهمومی و کاربردی اعداد مختلط توسط نخبگان شریف

 

آموزش توابع مختلط و قضیه کوشی ریمان توسط نخبگان شریف

 

آموزش سری فوریه ،انتگرال و تبدیل فوریه توسط نخبگان شریف