آموزش قضیه کوشی – ریمان از ریاضی مهندسی توسط دکتر یوسفی

آموزش مفهمومی و کاربردی اعداد مختلط توسط نخبگان شریف

مفهوم اعداد مختلط یکی از مفاهیم بسیار مهم و اساسی در ریاضی مهندسی می باشد که پایه سرفصل های دیگری همچون حد ، مشتق و انتگرال توابع مختلط ، نگاشت و …. در این درس می باشد و در دروس دیگر رشته های فنی مهندسی و علوم پایه نیز کاربرد بسیاری دارد در این فیلم آموزشی تلاش شده این مفاهیم با بیانی سلیس و روان به صورت مفهومی و کاربردی ارائه گردد

آموزش توابع مختلط و قضیه کوشی ریمان توسط نخبگان شریف

یکی از مفاهیم بسیار مهم در ریاضی مهندسی مفهوم تابع مختلط می باشد که پایه گذار مفاهیم دیگری مانند حد ، مشتق و انتگرال توابع مختلط می باشد توابع مختلط در رشته های فنی مهندسی مانند مهندسی برق و مکانیک کاربرد بسیاری دارند در این فیلم تلاش شده این مفاهیم با بیانی سلیس و روان ارائه گردد

آموزش سری فوریه ،انتگرال و تبدیل فوریه توسط نخبگان شریف

یکی از موارد بسیار مهم و پایه ای در درس ریاضی مهندسی موارد مرتبط با سری ، انتگرال و تبدیل فوریه است به طوریکه فهم فصول بعد از آن کاملا مرتبط با فهم این فصل است . علاوه بر اهمیت فوریه در درس ریاضی مهندسی در بسیاری دروس دیگر رشته های فنی و مهندسی مانند : درس مخابرات در رشته مهندسی برق ، درس انتقال حرارت در مهندسی مکانیک