فیلم آموزشی خطا و انواع آن (خطای ۴ عمل اصلی – خطای فرمولها – خطای توابع ) توسط دکتر یوسفی


فیلم آموزشی حل عددی معادلات دیفرانسیل مرتبه اول توسط دکتر یوسفی

 

در این فیلم آموزشی خطا ، انواع آن و روشهای محاسبه آن با بیانی سلیس و روان ارائه شده است

 

در این فیلم آموزشی روش تنصیف یا دو بخشی با بیانی سلیس و روان ارائه شده است